Stanovení microcystinů v laboratoři cyanotoxinů CCT

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) nabízí možnost analýzy obsahu mikrocystinů v různých typech matric. V minulosti jsme se mj. zúčastnili programu zkoušení způsobilosti pořádaného Expertní skupinou pro zkoušení SZÚ Praha, na jehož základě nám byl udělen certifikát pro analýzu koncentrací microcystinu LR a celkových microcystinů ve vzorcích vod.

Množství vzorků, jejich matrice, požadované typy stanovení a datum oznamte prosím e-mailem nebo telefonicky alespoň dva pracovní dny před dodáním vzorků.

Kontakt:
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Tel: 530 506 743
E-mail:

Vzorky můžeme převzít v pracovní dny mezi 8:30 – 16:00 (po individuální domluvě i mimo tuto dobu)

Adresa pro dodání vzorků:
BÚ AV ČR
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Lidická 25/27
657 20 Brno

Spolu se vzorky dodávejte objednávku na stanovení, kde budou uvedeny veškeré údaje nezbytné pro vystavení faktury. Jako dodavatele na objednávce uvádějte prosím: Sdružení Flos-Aquae, Kunešova 6, 643 00 Brno

Výsledky jsou k dispozici (telefonicky, e-mailem) nejčastěji do pěti pracovních dnů od převzetí vzorku laboratoří cyanotoxinů (v případě naléhavých zakázek po individuální domluvě i dříve).

Ceník:
Stanovení microcystinů v jednom vzorku: 2850,- Kč
Zvláštní stanovení koncentrace intracelulárních a extracelulárních microcystinů v jednom vzorku vody: 5000,- Kč
Stanovení více než 10 vzorků: 2500,- Kč/vzorek

Uvedené ceny jsou bez DPH! 

Provádíme stanovení microcystinů metodami:

 • HPLC-DAD – stanovení microcystinů instrumentálně pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi s využitím detektoru s diodovým polem. Tato robustní analytická metoda umožňuje mj. selektivní identifikaci a stanovení jednotlivých strukturních variant microcystinů na základě shody retenčích časů a UV-absorbčních spekter se standardy microcystinů (v současné době jsme schopni identifikovat 5 strukturních variant microcystinů – microcystin-LR, -LF, -LW, -RR, -YR a příbuzný cyanotoxin nodularin). Ostatní strukturní varianty mohou být rozpoznány podle charakteristického UV-spektra alespoň jako microcystiny (bez bližšího určení strukturní varianty). Nevýhodou metody je její poměrně vysoký detekční limit (LOD), který zpravidla vyžaduje zakoncentrování vzorku (nejčastěji metodou extrakce na pevné fázi – SPE).

 • ELISA – imunochemické stanovení microcystinů. Metoda využívá protilátek vyvinutých proti microcystinu-LR (typ MC10E7), nicméně v důsledku křížové reaktivity jsou detekovány rovněž další strukturní varianty microcystinů (zejména v prostředí nejběžnější arginin obsahující microcystiny: microcystin-YR, -RR). ELISA proto neumožňuje selektivně stanovit microcystin-LR, ale pouze celkovou koncentraci microcystinů ve vzorku. ELISA představuje vysoce citlivou metodu, jejíž detekční limit se pohybuje kolem stovek ng/L. To je zcela postačující pro většinu analýz a není proto nutné zakoncentrovávat velké objemy vzorků.

Provádíme stanovení microcystinů v následujících matricích:

 • voda (stanovení celkové koncentrace microcystinů, koncetrace intracelulárních a extracelulárních microcystinů)
 • biomasa sinic
 • živočišné tkáně
 • stanovení v jiných matricích je možné po individuální konzultaci 

Stanovení microcystinů ve vodě

Objem vzorku pro HPLC stanovení 0,5 - 1,5 L vody (LOD metody 0,4 - 0,13 µg/L), pro ELISA stanovení 50 mL (LOD metody 0,125 - 0,16 µg/L).

Vzorkovnice – skleněné nebo plastové zkumavky či láhve (např. PET láhev od balené vody důkladně vypláchnutá vzorkovanou vodou; nedoporučují se PP nádoby z důvodu možné sorpce microcystinů).

Uchování a konzervace vzorku – vzorek uchovávat/transportovat v chladu, dopravit do pokud možno během 4-6 hodin po odběru.

(v případě požadavku na stanovení celkové koncentrace microcystinů (microcystinu-LR) je možné vzorek zamrazit. Zamražovat se nikdy nesmí vzorky určené pro stanovení koncentrace extracelulárních nebo intracelulárních microcystinů!).

Typy stanovení

 • koncentrace extracelulárních microcystinů (microcystinu-LR) = koncentrace microcystinů (microcystinu-LR) rozpuštěných ve vodné fázi (dissolved microcystins).

 • koncentrace intracelulárních microcystinů (microcystinu-LR) = množství microcystinů (microcystinu-LR) vázaných uvnitř buněk sinic přítomných ve vodě vztažené na objem vzorku (cell-bound microcystins).

 • celková koncentrace microcystinů (microcystinu-LR) = celkový obsah microcystinů (microcystinu-LR) ve vzorku, tzn. součet koncentrace extracelulárních a intracelulárních microcystinů (microcystinu-LR).

Obvyklý postup spočívá v kombinaci metod ELISA a HPLC-DAD (metodu stanovení je však možné zvolit podle přání zákazníka):

 1. ELISA je použita jako screeningová metoda pro vytipování vzorků obsahujících microcystiny.
 2. V případě pozitivních nálezů jsou u konkrétních vzorků výsledky verifikovány HPLC-DAD analýzou. 

Stanovení microcystinů v biomase sinic

Množství vzorku – pro jedno stanovení je zapotřebí alespoň 20 mg sušiny sinic (tzn. alespoň 15 mL biomasy sinic zahuštěné pomocí planktonní síťky) – LOD (HPLC) 10 µg/g suš., LOD (ELISA) 0,01 µg/g suš. (v případě většího množství sušiny lze detekční limit snížit – nepřímou úměrou).

Vzorkovnice – skleněné nebo plastové zkumavky či lahvičky

Uchování a konzervace vzorku – vzorek zahuštěné biomasy uchovávat/transportovat v chladu, dlouhodobě (déle než 4-6 hodin) skladovat zamražené (-18 °C).

Obvykle používanou metodou pro stanovení je HPLC-DAD (metodu lze zvolit podle přání zákazníka). 

Stanovení microcystinů v tkáních

Množství vzorku – pro jedno stanovení je zapotřebí alespoň 400 mg čerstvé tkáně – LOD (ELISA) 0,4 ng/g suš., LOD (HPLC) 0,5 µg/g suš.

Vzorkovnice – skleněné nebo plastové zkumavky či lahvičky, PE sáčky (zip-lock) apod.

Uchování a konzervace vzorku – vzorky tkání pokud možno co nejdříve zamrazit (-18 °C), transportovat na ledu.

Obvykle se ke stanovení používá ELISA (metodu lze zvolit podle přání zákazníka).