Pedagogická činnost

CCT jako společné pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Akademie věd ČR (Botanický ústav AVČR, v.v.i.) zajišťuje odborné vedení řady dizertačních a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Jedná se především o studenty magisterských a doktorských studijních programů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie. Kromě toho je zajišťována výuka řady přednáškových kurzů a praktických cvičení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity a na dalších školách v ČR. Jedním ze stěžejních kurzů je kurz Environmentální aspekty biotoxinů (kód na PřF MU Bi6885).  

Obhájené dizertační práce:

Cornelia Johanna De Hoogh-Carpentier, Ph.D. (2014)
Evaluation of nutrients pollution in surface waters
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Prof. Dr. Wim Admiraal, Univ. Amsterdam

RNDr. Veronika Pašková, Ph.D. (2012)
Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii
Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

RNDr. Kateřina Nováková (Bártová) Ph.D. (2012)
Biochemické mechanismy toxicity cyanobakterií
Školitel: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D. (2010)
Akumulace a účinky cyanotoxinů ve vodním prostředí
Školitel: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (2010)
Nové a málo prostudované metabolity cyanobakterií
Školitel: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Mgr. Daniel Jančula, Ph.D. (2010)
Ekotoxikologické hodnocení metod pro management projevů eutrofizace
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (2010)
Metody stanovení cyanobakteriálních toxinů
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Hana Slováčková, Ph.D. (2008)
Studium ekologické role virů a bakterií ve vodních ekosystémech
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Lenka Šejnohová, Ph.D. (2008)
Microcystis - nové poznatky v produkci peptidů, taxonomii a autekologii sinice Microcystis
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Michaela Drábková, Ph.D. (2007)
Ekologicky a toxikologicky přijatelné metody omezení masového rozvoje sinic
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Ing. Marie Smutná (roz. Feldmannová), Ph.D. (2007)
Experimentální modely chronické ekotoxicity s vodními bezobratlými
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (2006)
Ekologické a ekotoxikologické aspekty cyanotoxinů
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Blanka Burýšková, Ph.D. (2005)
Vývojová toxicita a embryotoxicita organických polutantů
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. (2005)
Fluorescenční metody pro kvantifikaci fytoplanktonu: aplikace v laboratorních a terénních studiích
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

 

Aktuálně realizované dizertační práce:

Mgr. Libor Jaša
Vývoj, optimalizace a využití pasivních vzorkovačů pro monitoring sinicových toxinů
Školitel: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Mgr. Jan Sadílek
Detekce, odstraňování a osud estrogenů ve vodách
Školitel: Doc. Zdeněk Šimek, CSc.
Konzultant: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Markéta Brázdová
Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Mgr. Pavla Plachtová
Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa
Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

 

Úspěšně obhájené diplomové práce:

Ondřej Adamovský (Ekotoxikologie PřF MU)
Biochemické a biologické metody detekce sinicových toxinů
Vedoucí: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Kateřina Bártová (Ekotoxikologie PřF MU)
Hodnocení efektů cyanotoxinů na autotrofní organismy pomocí biochemických parametrů
Vedoucí: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Lenka Hořanská (Ekotoxikologie PřF MU)
Zavedení metodiky pro detekci inhibitorů acetylcholinesterázové aktivity
Vedoucí: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Daniel Jančula (Ekotoxikologie PřF MU)
Ekotoxikologické hodnocení metod používaných pro omezení masového rozvoje řas
Vedoucí: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Jiří Kohoutek (Učitelství pro střední školy Bi-Ch PřF MU)
Chromatografické stanovení a preparativní izolace cyanotoxinů
Vedoucí: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Hana Pernicová (Ekotoxikologie PřF MU)
Ekotoxicita sinic - identifikované toxiny vs. další faktory v komplexních VKS
Vedoucí: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Kateřina Prašničková (Mikrobiologie PřF MU)
Lipopolysacharidy cyanobakterií - preparace a hodnocení toxicity
Vedoucí: Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.

Kateřina Vlasáková (Ekotoxikologie PřF MU)
Vicia faba - model pro studium genotoxicity cyanobakterií
Vedoucí: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Sylva Schovánková (Ekotoxikologie PřF MU)
Toxicita cyanobakterií ve vodním prostředí - efekty známých cyanotoxinů a dalších metabolitů
Vedoucí: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.