Výzkumné projekty a studie Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Aktuální projekty řešené pracovníky CCT:

 • NAKI II DG16P02M041 - Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (2016-2020; příjemce RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., BÚ AV ČR v.v.i.)
 • GA ČR 16-18316S - Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací (2016-2018; příjemce a koordinátor Prof. Ing. František Pochylý CSc., FSI VUT Brno, spolupříjemce prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc., BÚ AV ČR v.v.i.)
 • NAZV QJ1320234 - SUROVINY2012 - Z odpadů surovinami - (2013-2016; příjemce a koordinátor Botanický ústav AV ČR,  v. v. i.; spoluřešitelé ASIO, spol. s r.o., Brno a Projekty VODAM, s.r.o., Hranice) (podrobnosti)

Ukončené projekty řešené pracovníky CCT:

 • MŠMT LH12034 - CHEMOPREV - Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií (projekt v programu LH - KONTAKT II - 2012-2014; hlavní řešitel Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR, spoluřešitel Dpt. of Pediatrics and Human Development, Michigan State University, East Lansing, MI, USA); zodpovědné osoby: RNDr. Pavel Babica, Ph.D. resp. Assist. Prof. Brad Upham (podrobnosti)
 • TAČR TA01010356 - NANAPL10 - Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu – (2011-2014; hlavní řešitel ASIO spol. s r.o., Brno; spoluřešitelé Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví; SPUR a.s., Zlín; Botanický ústav AV ČR, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně) (podrobnosti)
 • MPO FR-TI3/196 - NANORADI - Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoků z ČOV – (2011-2014; hlavní řešitel ASIO, spol. s r.o., Brno; spoluřešitelé Botanický ústav AV ČR, v.v.i.; RAWAT Consulting s.r.o. a Univerzita Palackého v Olomouci)
 • MPO FR-TI3/778 - BIOSTREAM - Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému (2011-2014; hlavní řešitel DEKONTA a.s., Praha; spoluřešitelé Ústav experimentální botaniky AV ČR; Botanický ústav AV ČR, v.v.i. a VÚT Brno)
 • Nadační fond Tomáše Bati - Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů (2012; řešitel RNDr. Pavel Babica, Ph.D.)
 • SoMoPro 2SGA2858 - Nový přístup pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů – použití pasivních vzorkovačů (2011-2013; řešitel RNDr. Pavel Babica, Ph.D.)
 • NAZV QH81012 - Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží (2008-2011; řešitel Prof. Ing. B. Maršálek, CSc.)
 • MŠMT 1M0571 - Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (projekt v programu Výzkumná centra PP2-DP01 - 2005-2011)
 • NAZV QH71015 - Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru (2007-2011; řešitel Doc. R. Kopp, Ph.D.)
 • GAČR 524/08/0496 - Mechanismy nádorové promoce metabolitu toxických sinic (2008-2010; řešitel Prof. Mgr. L. Bláha, Ph.D.)
 • GAAV KJB6005411 - Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity (2004-2006)
 • GAČR 206/03/1215 - Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? (2003-2005) Projekt byl zaměřen na přezimovací strategii a roli microcystinů v životním cyklu naší nejběžnější sinice vodního květu - rodu Microcystis. Zkoumán byl i vliv microcystinů na ostatní vodní organismy, vztah mezi bentickou a pelagiální populací Microcystis apod.
 • The EC programm - BIOFILMS: Natural Biofilms as High-Tech Conditioner for Drinking Water Pre-purification. (2002-2003)
 • The 5th Framework Programm - CYANOTOX: Detection and Monitoring Technologies for Cyanobacterial Biomass and Toxicity Quantification. (1999-2002)
 • NATO project - Innovative Ecotoxicological Technologies for Toxicity Detection. (1998-2000)
 • FITA - Development of Novel Technological Principles for Ecotoxicological Bioassays. (1995-1999)

Terénní studie realizované pracovníky CCT:

 • Monitoring chemických a biologických parametrů sedimentů Brněnské přehrady po aplikaci vápenného hydrátu (2008)
 • Hydrochemický a hydrobiologický monitoring aplikace koagulantu PAX-18 proti masovému rozvoji sinic v lokalitě "Malá laguna" - Pasohlávky (vodní nádrž Nové Mlýny) (2008)
 • Analýza sedimentů vodní nádrže Skalka: množství sinic v sedimentech (2008)
 • Analýza sedimentů vodní nádrže Máchovo jezero: množství sinic v sedimentech (2008)
 • Studie obnovy Máchova jezera (2008)
 • Návrhy opatření pro obnovu Brněnské přehrady (CCT ve spolupráci s Pöyry Environment a.s., Brno) (2007)
 • Hydrochemický a hydrobiologický monitoring aplikace koagulantu PAX-18 proti masovému rozvoji sinic v lokalitě "Malá laguna" - Pasohlávky (vodní nádrž Nové Mlýny) (2007)
 • Hydrochemická a hydrobiologická kontrola zásahu proti masovému rozvoji sinic realizovaného koagulantem PAX-18 na VD Plumlov (2007)
 • Studie potlačení masového rozvoje sinic v nádrži Skalka (2006)
 • Hydrochemická a hydrobiologická kontrola zásahu proti masovému rozvoji sinic koagulantem PAX-18 v Malé laguně, Pasohlávky (2006)
 • Monitoring vývoje fytoplanktonu na Máchově jezeře (2005)