Vědecká činnost Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Výzkum na CCT

Vědecká činnost pracovníků Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) je zaměřena na studium fotoautotrofních planktonních organismů (zejména sinic) ve vodním prostředí. Hlavním cílem výzkumu je nalezení nových metod využitelných pro omezování masového rozvoje vodních květů sinic ve sladkých vodách. Za tímto účelem jsou studovány vlastnosti různých druhů chemických látek - potenciálních algicidů či algistatik, některé nechemické metody ošetření vodního sloupce či sedimentů i možnosti potenciálního využití býložravých ryb. Dále jsou zkoumány možnosti využití látek snižujících množství živin ve vodním sloupci. Pracovníci CCT se také zabývají studiem autekologie sinic. Sledovány jsou hlavně málo probádané fáze životního cyklu sinic jako je jejich přezimování a dále úloha toxinů sinic (cyanotoxinů) v jejich životní strategii. V neposlední řadě jsou na CCT zkoumány účinky nejznámějších cyanotoxinů na živé organismy. Současně probíhá intenzivní výzkum kladoucí si za cíl nalezení vhodných metodik (a jejich optimalizaci) pro detekci cyanotoxinů ve vzorcích z vodního prostředí i ve tkáních ryb.

Pracovníci CCT jsou řešiteli či spoluřešiteli výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Grantové agentury České republiky (GAČR) i grantové agentury akademie věd ČR (GAAV).

Výsledky výzkumu pracovníků CCT byly publikovány v impaktovaných i neimpaktovaných vědeckých časopisech a prezentovány na českých i zahraničních konferencích.