O Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Lidická 25/27Nadměrný výskyt cyanobakterií (tj. vodní květ sinic) ve vodních nádržích, které slouží např. jako zdroj pitné vody nebo k rekreačním účelům, představuje významný ekologický problém. Pro jeho studium bylo vytvořeno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, které je společným pracovištěm Botanického ústavu Akademie věd ČR (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie), Masarykovy univerzity Brno (Výzkumné centrum RECETOX a pracovní skupina Biodiverzita PřF MU) a Sdružení Flos Aquae. Jeho sídlo se nachází na adrese Lidická 25/27, 602 00 Brno ve 3. patře budovy vedle hotelu Slovan.

 
 

Posláním CCT je především:

 • Badatelský výzkum v oblasti autekologie a ekotoxikologie cyanobakterií
 • Cílený výzkum a vývoj technologií směřující k včasnému varování před vodními květy cyanokaterií, detekce cyanotoxinů a možností omezení masového rozvoje cyanobakterií
 • Popularizace a ekologická výchova, komunikace odborníků a veřejnosti, PR v oblasti toxinů cyanobakterií a možnosti omezení masového rozvoje vodních květů cyanobakterií
 • Centrum slouží jako národní kontaktní bod pro obdobná centra a pracoviště v zahraničí, spolupracuje a komunikuje s národními a mezinárodními experty. 

 

Očekávané výstupy činnosti CCT:

 • Původní vědecký výzkum v oblasti autekologie cyanobakterií, detekce, produkce a mechanismů toxicity cyanotoxinů
 • Vývoj metod a technologií pro detekci cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Vývoj a zavádění a konzultace metodik pro analýzy cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Diskuzní a praktické národní a mezinárodní semináře a školící kurzy pro oblast cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Určovací klíče a pomůcky pro odborné pracovníky podniků povodí, zdravotních ústavů, vysokých škol a další odbornou veřejnost
 • Produkce, konzultace a odborná garance filmů, fotografií, letáků a dalších materiálů sloužících k popularizaci a ekologické výchově laické veřejnosti
 • Zvýšení odborné úrovně informování o problematice cyanobakterií a cyanotoxinů ve sdělovacích prostředcích
 • Snížení počtu neúspěšných projektů omezení masového rozvoje cyanobakterií zlepšením komunikace a informovanosti zájemců o takové projekty s odborníky, kteří mohou odborně garantovat systém postupných kroků vedoucích k nastolení ekologické rovnováhy fytoplanktonu.