O Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Cyanobakterie (česky sinice) jsou jednoduché prokaryotické organismy schopné provádět fotosyntézu a tvoří významnou složku bioty suchozemského a zejména vodního prostředí. Jejich nadměrný výskyt, tzv. vodní květ sinic, ve vodních nádržích, které slouží např. jako zdroj pitné vody nebo k rekreačním účelům, však představuje významný ekologický problém. Více o sinicích se dozvíte na stránce "Co jsou cyanobakterie?".

Lidická 25/27Pro studium sinic a vodního květu bylo v 90. letech 20. století postupně vytvořeno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, které bylo společným pracovištěm Botanického ústavu Akademie věd ČR (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie), Masarykovy univerzity Brno (Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX a pracovní skupiny Biodiverzita PřF MU) a zapsaného spolku Flos Aquae. Činnost CCT byla již formálně ukončena, nicméně zmíněné organizace ve spolupráci stále pokračují. Hlavním udržovatelem tradice CCT zůstalo především Oddělení exp. fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR, jehož sídlo se nachází na adrese Lidická 25/27, 602 00 Brno ve 3. patře budovy Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  vedle hotelu Slovan.

 
 

Poslání CCT:

 • Badatelský výzkum v oblasti autekologie a ekotoxikologie cyanobakterií
 • Cílený výzkum a vývoj technologií směřující k včasnému varování před vodními květy cyanokaterií, detekce cyanotoxinů a možností omezení masového rozvoje cyanobakterií
 • Popularizace a ekologická výchova, komunikace odborníků a veřejnosti, PR v oblasti toxinů cyanobakterií a možnosti omezení masového rozvoje vodních květů cyanobakterií
 • Centrum slouží jako národní kontaktní bod pro obdobná centra a pracoviště v zahraničí, spolupracuje a komunikuje s národními a mezinárodními experty. 

 

Výstupy činnosti CCT:

 • Původní vědecký výzkum v oblasti autekologie cyanobakterií, detekce, produkce a mechanismů toxicity cyanotoxinů
 • Vývoj metod a technologií pro detekci cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Vývoj a zavádění a konzultace metodik pro analýzy cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Diskuzní a praktické národní a mezinárodní semináře a školící kurzy pro oblast cyanobakterií a cyanotoxinů
 • Určovací klíče a pomůcky pro odborné pracovníky podniků povodí, zdravotních ústavů, vysokých škol a další odbornou veřejnost
 • Produkce, konzultace a odborná garance filmů, fotografií, letáků a dalších materiálů sloužících k popularizaci a ekologické výchově laické veřejnosti
 • Zvýšení odborné úrovně informování o problematice cyanobakterií a cyanotoxinů ve sdělovacích prostředcích
 • Snížení počtu neúspěšných projektů omezení masového rozvoje cyanobakterií zlepšením komunikace a informovanosti zájemců o takové projekty s odborníky, kteří mohou odborně garantovat systém postupných kroků vedoucích k nastolení ekologické rovnováhy fytoplanktonu.

 

Strategie AV21 : Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů založených na mezioborové a meziinstitucionální spolupráci, jejichž cílem je zaměřit pozornost různých pracovišť Akademie věd na problémy a výzvy dnešní doby a vyvinout společné výzkumné úsilí vedoucí k jejich řešení.

Tématické celky jsou tvořeny různými podprogramy zaměřenými na udržitelný rozvoj v průmyslu, energetice, ekologii a mnoha dalších směrech. V jednom z biologických směrů je zapojeno také naše oddělení:

Program 1: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů
Téma 4. Ochrana ekosystémů a území – zajištění kvalitních ekosystémových služeb

Aktivita: Management vodních květů sinic pro trvalé zdraví vodních ekosystémů a udržitelnost ekosystémových služeb nádrží

Řešitelé: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc ., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Mgr. Daniel Jančula, Ph.D,
Mgr Jan Sadílek , všichni: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíl aktivity: Nosným cílem této aktivity je aktualizovat, zpřehlednit a kriticky hodnotit vliv sinic na vodní ekosystémy, metody detekce sinic a jejich toxinů, metody omezení rozvoje sinic a vytvořit tak zázemí pro kvalifikované rozhodování o metodách prevence a omezení rozvoje sinic ve vodních nádržích. K dosažení tohoto cíle bude sestaven panel expertů pro konsiliární rozhodování státní správy a samosprávy, státních i soukromých institucí. Panel expertů bude sloužit také jako konzultační skupina pro mezinárodní projekty a aktivity vedoucí k omezení problémů s rozvojem sinic a bude představovat intelektuální koncentrát odborníků schopných přenést nejnovější poznatky vědy do praxe. Dílčími cíli bude souborně a kriticky zhodnotit vliv vodních květů sinic na dynamiku a stabilitu vodních ekosystémú (především na kyslíkový režin nádrží, dynamiku společenstev fytoplanktonu, vodních makrofyt,zooplanktonu a zoobentosu. Druhým dílčím cílem je integrovat ekotoxikologické informace z antropogenního znečištění vod perzistentními organickými polutanty, toxickými kovy, farmaky a pesticidy s trofickým znečištěním povrchových vodživinami, které podporují rozvoj sinic. Sinice pod trofickým tlakem produkují nejen širokou škálu toxinů, ale mohou kumulovat kovy, POPs, estrogeny apod, čímž výrazně ovlivní transport a mobilitu toxických látek ve vodním ekosystému.