Sborník z konference CYANOBAKTERIE 2010

CCT nabízí sborník z konference Cyanobakterie 2010 konané 16.-17. června 2010 v Brně. Cena 1 výtisku je 450,- Kč  + poštovné. Sborník lze objednat u Hany Maršálkové, e-mailem na adrese hanasek@seznam.cz.

Společně se sborníkem bude zaslána i faktura. Jako variabilní symbol uvádějte její číslo pro snadnou identifikaci platby.

Sborník konference CYANOBAKTERIE 2010

Obsah sborníku:

Technologická sekce

 • Maršálek, B.: Nadhled nad opatření v povodí: prevence vnosu a recyklace fosforu, defragmentace zájmu a široká spolupráce
 • Holba, M., Maršálek B., Maršálková, E., Plotěný, M.: Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
 • Foller, J., Jelínek, J.: Technologické možnosti dosahování nízkých koncentrací fosforu na odtoku z ČOV
 • Plotěný, M., Maršálková, E., Maršálek, B., Holba, M.: Příklad využití pokročilé elektrokoagulace na odtoku z ČOV
 • Maršálková, E., Maršálek, B.: Myčky na nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách
 • Kabelková, I., Stránský, D.: Hydraulický a látkový stres ve vodních tocích jako důsledek odvodňování urbanizovaných území
 • Borovec, J., Hejzlar, J.: Bilance fosforu v povodí
 • Dostál, T., Krása, J.: Metody pro odhad transportu sedimentu ze zemědělských povodí do vodních toků a nádrží
 • Rosendorf, P., Fiala, D.: Je možné se současnými daty bilancovat fosfor v povodích a odlišit jeho jednotlivé zdroje?
 • Maršálek, B., Maršálková, E.: Vliv městské části stokové sítě a přívalových srážek ne znečištění recipientů - příspěvek k bilanci živin v povodí
 • Foltýn, M.: Revitalizace a protierozní opatření a jejich vliv na omezování přísunu živin do povrchových vod
 • Duras, J.: Biomanipulace a vodní rostliny
 • Maršálek, B., Šejnohová, L., Vinklárková, D., Plotěný, M., Jančula, D.: Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic
 • Duras, J., Špačková, L.: Rybník Hnačov - stav a možnosti nápravy
 • Maršálek, B., Pochylý, F., Palčík, J.: Destratifikace a aerace - metody změny biotických a abiotických podmínek v nádržích
 • Vinklárková, D., Maršálková, E., Zezulka, Š., Lukeš, P., Pochylý, F., Maršálek, B.: Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic
 • Harvalíková, O., Král, P.: Financování projektu s pracovním názvem "Svratka"
 • Očásková, I., Průša, L., Borovec, J., Sládek, M., Kubala, P., Hladík, J., Hejzlar, J., Vrba, J., Boček, R., Váchal, J., Znachor, P.: Projekt "Revitalizace Orlické nádrže a přilehlého území"
 • Duras, J., Hodovský, J., Borovec, J.: Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži - stav, efektivita a prognózy

Sekce cyanotoxiny

 • Jančula, D., Bláhová, L., Maršálek, B.: Odstraňování microcystinů s využitím ftalocyaninů
 • Pumann, P., Bláha, L., Bláhová, L., Adamovský, O., Pomykačová, I., Maršálek, B., Svobodová, V.: Zkušenosti s realizací mezilaboratorních zkoušek analýz microcystinů v České republice
 • Navrátil, S., Palíková, M., Kopp, R., Mareš, J., Adamovský, O., Bláha, L.: Výskyt toxinů sinic v rybím mase z rybníků a nádrží v ČR
 • Kohoutek, J., Adamovský, O., Oravec, M., Šimek, Z., Palíková, M., Kopp, R., Bláha, L.: Stanovení microcystinů ve tkáních pomocí LC-MS/MS
 • Kopp, R., Ziková, A., Mareš, J., Adamovský, O., Kratochvílová, P., Vašátková, A., Navrátil, S., Palíková, M., Bláha, L.: Experimentální in vivo studie vlivu toxických sinic na laboratorní potkany (Rattus norvegicus var. alba)
 • Bártová, K., Kohoutek, J., Adamovský, O., Bláhová, L., Hilscherová, K., Babica, P., Bláha, L.: Nové metabolity sinic s nádorově promočním účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami
 • Bláhová, L., Bláha, L., Šejnohová, L., Oravec, M., Šimek, Z., Maršálek, B.: Cylindrospermopsin v České republice
 • Šejnohová, L., Maršálek, B., Novotná, Z., Maršálková, E.: Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží: využití znalostí životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika
 • Mikula, P., Maršálek, B.: Využití průtokové cytometrie ke kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí

Postery a nepřednášené články

 • Zezulka, Š., Maršálek, B.: Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic
 • Komárek, J., Komárková, J.: Lyngbya - další rod sinic vyvolávající vodní květy v tropických ekosystémech°příčiny výskytu, ekologický dopad možnost likvidace