Přehled seminářů a konferencí v roce 2006

3. února 2006
Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic

Diskuzní seminář pro odborníky

Cíle:

 1. Shrnutí výstupů schůzky, kterou svolal vrchní ředitel úseku vodního hospodářství MZe - RNDr. Pavel Punčochář, CSc., na 15.12. 2005 do Č. Budějovic
 2. Prodiskutovat stanoviska limnologů, pracovníků povodí a vodoprávních úřadů k aplikaci přípravků k omezení masového rozvoje sinic.
 3. Připravit podklady pro návrh systému testování účinnosti těchto přípravků (prodiskutovat a navrhnout parametry hodnocení účinnosti přípravků na ekosystémové úrovni). Prosíme každého, kdo se bude aktivně zapojovat, aby si připravil návrh své představy optimálního experimentálního uspořádání testu a parametrů (včetně metodik), které bude dobré kontrolovat (včetně návrhu toho, kdo by to mohl realizovat a za kolik).

Seminář proběhl v budově CCT – Kamenice 3, od 10 do 14hodin.

Seminář byl pořádán za podpory Centra pro bioindikaci a revitalizaci (projekt MŠMT ČR č. IM6798593901).

 

23.března 2006
Konzultační seminář pro spolupracující organizace

Cíle:

 1. Celostátní monitoring vodních květů sinic - Diskuze - zpětná vazba pro povodí a spolupracovníky
 2. Plán monitoringu 2006 – co zlepšit?
 3. Metody pro hodnocení trofie povrchových vod – metodiky pro WFD – prezentace a diskuze
 4. Fluorescenční metody pro kvantifikaci biomasy fytoplanktonu a fytobentosu – zkušenosti, komentáře, možnosti metodické spolupráce
 5. Různé – diskuze a komentáře, požadavky praxe, určovací klíče a školení atd.

Seminář proběhl v budově CCT – Kamenice 3, od 10 do 14hodin.

Seminář byl pořádán za podpory Centra pro bioindikaci a revitalizaci (projekt MŠMT ČR č. IM6798593901).

 

24.- 25. května 2006
Konference CYANOBAKTERIE 2006

Pořádají:
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny
Státní zdravotní ústav Praha
Česká Limnologická společnost
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Ürad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Místo konání: Brno, Hotel Santon
Odborni garanti:
Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
MUDr. František Kožíšek, CSc.
RNDr. Pavel Babica
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Pozvánka v PDF

Přednáškové bloky

 • Toxiny sinic, jejich vliv na životní prostředí a člověka - trendy
 • Ekologie vodních květů sinic (možnosti predikce, nové poznatky o sinicích)
 • Metodiky stanovení biomasy a toxinů – legislativa a nové trendy
 • Technologie odstraňování toxinů sinic ve vodárnách – principy a zkušenosti
 • Metody omezení masového rozvoje sinic – přehled metod, technik a přípravků
 • Zkušenosti s konkrétními technikami – případové studie
 • Hodnocení úspěšnosti zásahů proti masovému rozvoji sinic – návrh jednotných postupů
 • Terminologická sekce
 • Závěrečný diskusní blok

Účastnický poplatek za oba dny:
1.600,- Kč převodem do 30.4.2006
1.700,-.Kč při registraci
zahrnuje náklady na organizaci konference, sborník, coffee breaky, obědovou bagetu a společenský večer
Organizační garant:
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

Adresa pro korespondenci:
Martina Sadílková
BÚ AV ČR
Květná 8
Brno 603 65
sadilkova@brno.cas.cz
tel. 543241911

Konference bude pořádána za podpory Centra pro bioindikaci a revitalizaci (projekt MŠMT ČR č. IM6798593901).