Sledování kvality vody a výskytu sinic

Sledování jakosti vod ve vybraných vodních nádržích v ČR se provádí ve vegetačním období, tj. od dubna do října běžného roku a zahrnuje měření teploty, průhlednosti a chlorofylu-a povrchové vody.
Měření teploty se provádí denně vždy v sedm hodin ráno několik centimetrů pod hladinou vody u hráze. Je vhodným indikátorem nástupu i odchodu ledových jevů a na nádržích vhodných k rekreaci signalizuje podmínky ke koupání.
Měření průhlednosti se provádí pomocí Secciho desky jedenkrát až dvakrát týdně vždy ve stejnou dobu, a to buď z plavidla, nebo z vhodného místa na břehu. Secciho deska zavěšená na kalibrované šňůře se ponořuje pod hladinu tak dlouho, dokud je viditelná. Měření se opakuje třikrát a průměrná hodnota je výsledek měření.
Vzorky pro měření chlorofylu-a odebírají pracovníci vodohospodářských laboratoří na určeném místě speciálním odběrným zařízením nejčastěji jedenkrát za měsíc od března do konce října. Z hodnoty koncentrace této látky stanovené ve vodě lze s vysokou přesností hodnotit úroveň výskytu řas a sinic v místě měření. Transport vzorku i stanovení chlorofylu extrakcí do etanolu je prováděno dle platné normy ČSN.
Zobrazení distribuce chlorofylu-a v prostoru nádrže odráží skutečnou situaci na nádrži lépe než hladinový vzorek. Takto prezentovaný parametr není tolik ovlivněn nahodilými jevy, jako je směr a síla větru či intenzita slunečního svitu. Rozložení chlorofylu (a tím i zelených řas a sinic) zmapované tímto způsobem má tudíž dlouhodobější platnost.
Systematický monitoring je prováděn především na vodárenských nádržích. Zde kooperují především správci nádrží (podniky Povodí) a vodárenské společnosti. Na rybnících si svá provozní stanovení dle potřeby zajišťují hlavně provozovatelé rybářské výroby. Na ostatních nádržích je úroveň monitoringu přizpůsobena místním potřebám a požadavkům. Zabezpečují ji především správci nádrží. Na nádržích s vyhlášenými "povrchovými vodami užívanými ke koupání" je intenzivní monitoring v koupací sezóně zajištěn orgány hygienické služby.

Jakost vody lze zjistit na stránkách jednotlivých povodí. Na interaktivní mapě lze vybrat zájmovou lokalitu.
Povodí Labe http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/index.htm
Povodí Vltavy http://www.pvl.cz/portal/jvn/cz/index.htm
Povodí Ohře http://www.poh.cz/portal/jvn/cz/index.htm
Povodí Odry http://www.pod.cz/portal/jvn/cz/index.htm
Povodí Moravy http://www.pmo.cz/portal/jvn/cz/index.htm

Dle klasifikace Výzkumného ústavu vodohospodářského lze stav úživnosti neboli trofie nádrže (úroveň rizika nadměrného rozvoje řas) hodnotit na základě níže uvedeného rozdělení do pěti kategorií.
I. < 2,5 µg/l - výborný
II. 2,5 - 10 µg/l - dobrý
III. 10 - 30 µg/l - vyhovující
IV. 30 -110 µg/l - nevyhovující
V. > 110 µg/l - závadný